D724 KVKK Rıza Metni

Değerli adayımız,

Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle paylaşmış olduğunuz özgeçmişinizde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özgeçmişinizde yer alması halinde özel nitelikteki kişisel verilerinizin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kan grubu, sağlık bilgileri, kılık kıyafet, üye olunan dernek, vakıf yahut sendika, ırk, din, mezhep ve diğer inançlar, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri), firmamız tarafından aydınlatılmış rızanız olmaksızın işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) mümkün olmayacaktır. Bu sebeple iletmiş olduğunuz özgeçmişinizi silmek durumunda kalacağımızı, iş başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için firmamıza müracaat ile tarafınıza gerçekleştirilecek bilgilendirme neticesinde özgeçmişinizi teslim edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz;

 1. Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 2. Tarafınızla iletişim sağlanması,
 3. İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
 4. Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,
 5. İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 6. Ücret ve yan hakların belirlenmesi,
 7. Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 8. Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,
 9. Şirketimizde çalışan başkaca yakınınız olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,
 10. İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
 11. İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık müdahalesi için kan grubunuzun bilinebilmesi,
 12. Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi

amacıyla işlenecektir.

Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.

Firmamıza, yakınlarınız, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, referanslarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 7. (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 2 yıl  süre ile muhafaza etmeye devam edecektir. Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

D724 Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş

İletişim

En kısa sürede mesajınıza cevap verilecektir.

Not readable? Change text. captcha txt